Monday, October 18, 2010

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

No comments:

Post a Comment